You are here

Archive

CREATE I-st scientific symposium

“Physical Chemistry in biological systems – breaking barriers / Biophotonics”

Friday, 18th May 2018

Warsaw University of Technology, Physics Building room 111,
75 Koszykowa St, Warsaw 00-662

Programme

1400-1640 - SESSION I

Chair: Maciej Wojtkowski

Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences

1400-1420  

Microfluidic platforms for the synthesis of highly ordered biomaterials for Tissue Engineering

Marco Constatini, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

1420-1440  

Low-dimensional materials as versatile modulators for fiber lasers

Jakub Bogusławski, Wrocław Technical University

1440-1500

 

Full field optical interference metrology aided by adaptive data analysis for biological specimen evaluation

Maciej Trusiak, Warsaw Technical University

1500-1520

Optical coherence microscopy (OCM) for in vivo rodent brain  imaging in physiological and ischemia conditions

Hubert Doleżyczek, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences

1520-1540 Coffee break

1500-1520  

Mechano-evolution of Escherichia coli upon exposure to ZnO nanorods

Kinga Matuła, Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences

1500-1520

Holographic Microscopy

Arkadiusz Kuś, Warsaw Technical University

1500-1520

Imaging and analyzing single photons in quantum optics experiments

Michał Dąbrowski, University of Warsaw Faculty of Physics

1500-1520

An adaptive optics 3D STED microscope for super-resolution imaging of thick samples

Piotr Zdankowski, The University of Dundee

General Assembly Photonics21, Bruksela, 8-9. marca 2018 r

W dniach 8-9. marca 2018 r. w Brukseli miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platformy Fotonicznej Photonics21 (General Assembly Photonics21). Polskę w tzw. Board of Stakeholders reprezentowali członkowie PSP: prof. Małgorzata Kujawińska (PW oraz Komisja Rewizyjna PSP) oraz dr Adam Piotrowski (VIGO System SA oraz PPTF).

 

W Zgromadzeniu Ogólnym Photonics21 dodatkowo uczestniczyli: prof. Tomasz Woliński (PSP oraz PW), dr Mariusz Krawczak (PCO S.A.), Izabela Cimoch (PCO SA.),dr Krzysztof Jakubczak (Perspectiva Solutions) oraz przedstawiciele ITME i Instytutu Niskich Temperatur PAN.

 

General Assembly Photonics21 poświęcone było głównie przygotowaniem obszarów badawczych z zakresu fotoniki, które miałyby być uwzględnione w kolejnym programie ramowym FP9 na lata 2021-2027.

Zwracamy również uwagę na opublikowanie przez Photonics 21 dwóch ważnych, strategicznych dokumentów: "Europe’s age of light" oraz "Market Research Study Photonics 2017" (ze strony www.photonics21.org/ ).

 

W toku dyskusji dot. przyszłej struktury Kluczowych Technologii Wspierających (KETs) w ramach prac tzw. High Level Group sugerowano, m.in. połączenie fotoniki z mikro i nanoelektroniką, ale najprawdopodobniej zostanie zachowany dotychczasowy podział KETs z wydzieloną Fotoniką oraz dodatkowo  Cybersecurity i Artificial Intelligence.

 

Z punktu widzenia Komisji Europejskiej Fotonika jest postrzegana znakomicie, a platforma europejska Photonics21 została określone jako Best in class partnership (https://www.photonics21.org/2018/commission-praises-%E2%80%98best-ever%E2%80%99-ppp-at-european-photonics-summit). W Komisji Europejskiej uważa się, że budżet programów fotonicznych  powinien być zwiększany. Jednakże z powodu Brexitu prawdopodobnie globalnie nie wzrośnie, ale ponieważ Wielka Brytania nie będzie w nim uczestniczyć, więc w praktyce i tak wzrośnie.

 

Obrady dotyczące nowej perspektywy programowej FP9 realizowane były w 8 podgrupach:
WG 1: Information and Communication
WG 2: Industrial Manufacturing and Quality
WG 3: Life Science and Health
WG 4: Emerging Lighting, Electronics and Displays
WG 5: Security, Metrology and Sensors
WG 6: Design and Manufacturing of Components and Systems
WG 7: Photonics Research, Education and Training
i nowoutworzonym zespole “Automotive and Transport”
 

 Zadanie prac tych podgrup było dopasowanie tematyki badawczej do wcześniej nakreślonych ośmiu misji:

  1. Instant diagnosis of major diseases
  2. Quality food from farm to fork
  3. Accident and congestion-free road transport
  4. A truly circular economy
  5. A million new jobs
  6. 10% higher productivity
  7. Zero downtime in a terabit economy
  8. Photonics as a flagship science for innovation

 

Efektem prac każdej z podgrup była priorytetyzacja w/w zdefiniowanych misji oraz zdefiniowanie listy wyzwań stojących podczas ich realizacji. Kluczowym wnioskiem jest stwierdzenie, że realizacja nowych zadań wymaga prowadzenia prac przekrojowych (cross-KETs) i prawdopodobnie przyszłość konkursów należy do konsorcjów składających się ze specjalistów z różnych branż, a to stawia nowe wyzwania polskim uczelniom, instytutom i firmom chcącym wziąć udział we wspólnych pracach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską.

 

Na razie namawiamy  do składania wniosków do pozostałych jeszcze konkursów w projektach Horyzontu 2020.

 

Efekty prac Photonics21 dotyczące FP9 będą przedstawione Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, a następnie poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Należy zatem lobbowć za Fotoniką wśród parlamentarzystów europejskich. Równocześnie wydaje się, że wykorzystanie dokumentów strategicznych opracowanych przez Photonics21 wspomogą nasze krajowe działania na rzecz Fotoniki.

 

Informacja powyższa została sporządzona przez dra inż. Adama Piotrowskiego, prezesa VIGO System S.A. oraz Związku Pracodawców Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki ( ZP PPTF) przy współudziale prof. M. Kujawińskiej oraz prof. T. Wolińskiego.

 

W najbliższym czasie ZP PPTF (zarejestrowany niedawno w KRS) w ramach Akademii Fotoniki będzie organizował warsztaty mające na celu zbudowanie spójnych łańcuchów wartości mających na celu zwiększenie potencjału polskich podmiotów do uczestnictwa w programach międzynarodowych i konkurowania przedsiębiorstw na światowych rykach. Możemy w tej kwestii liczyć na silne wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Walne Zgromadzenie 2017

Szanowni Państwo,

Działając zgodnie z § 23 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego gorąco zapraszam wszystkich Członków PSP na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 9 marca (czwartek) 2017 r. w Audytorium Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie. Początek Zgromadzenia o godz. 12.00 w pierwszym (12.15 w drugim) terminie, a koniec nie później niż o godz. 14.00.

PROPONOWANY PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO:

1. Otwarcie Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie dorocznej Nagrody PSP im. Prof. Maksymiliana Pluty.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu PSP za mijającą kadencję (dostępne wkrótce na stronie PSP: http://photonics.pl/).
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał o przyjęciu obu sprawozdań (w tym sprawozdania finansowego za rok 2016) oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
8. Wybory nowych władz Stowarzyszenia na kadencję 2017- 2021:
- zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na Prezesa PSP,

- wybór Prezesa PSP,
- zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Zarządu PSP (6-9 osób),
- wybór
członków Zarządu PSP,
- zgłaszanie i przedstawienie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PSP (3-5 osób),

- wybór członków Komisji Rewizyjnej PSP.
9. Plan działalności Stowarzyszenia w nowej kadencji, a w szczególności w roku 2017.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podczas Walnego Zgromadzenia będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. Składki zalecamy uregulować wcześniej przelewem na konto PSP nr 23 1020 1097 0000 7902 0098 7081 w banku PKO BP SA (http://p.photonics.pl/node/5).

Bezpośrednio po zebraniu w godz. 14.00-18.00, w Auli Gmachu Fizyki PW odbędzie Workshop on Photonics in Smart Farming and Foresting (www.pptf.pl/aktualnosci) organizowany wspólnie przez PSP, Wydział Fizyki, Polską Platformę Technologiczną Fotoniki oraz SGGW, na którą wszystkich Członków PSP serdecznie zapraszam. W trakcie imprezy odbędzie się ceremonia wręczenia nagród dla studentów fotoniki oraz przewidziane są krótkie wykłady i prezentacje oraz spotkanie koleżeńskie.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Tomasz Woliński
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego