Gutowska, M., Gawron, W., Nowakowski, M., Bielecki, Z., Mikołajczyk, J., & Szabra, D. (2010). New Detection Modules for Free Space Optics. Photonics Letters of Poland, 2(2), pp. 88–90. https://doi.org/10.4302/photon. lett. pl.v2i2.115